توزیع ماسک میان کارگران فصلی در جنوب تهران

1401-3-10 10:52:08 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعدادی ماسک میان کارگران فصلی توسط خانم موگویی در جنوب تهران پخش گردید.