29 آذر 1399

اهداء ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران

1401-8-25 03:10:31 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران تحویل گردید.  

اهداء ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران1401-8-25 03:10:31 +00:00
29 آذر 1399

اهداء 10 هزار ماسک 3 لایه و 200 لیتر محلول ضد عفونی

1401-8-25 03:12:59 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 10 هزار ماسک 3 لایه کشدار و 200 لیتر محلول ضد عفونی سطوح جهت توزیع از طریق بهزیستی شهرستان خوانسار بین خانواده های تحت پوشش تحویل گردید.  

اهداء 10 هزار ماسک 3 لایه و 200 لیتر محلول ضد عفونی1401-8-25 03:12:59 +00:00