برند تاک ثبت رسمی شد

1402-9-9 07:17:26 +00:00

ثبت برند تاک تجهیز امانت کشور به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ 1402/06/01 برند تاک به صورت رسمی ثبت گردید.