توزیع ۲۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران نیازمند در بیمارستان لقمان تهران

1401-3-10 11:21:05 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا ، تعداد ۲۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران نیازمند در بیمارستان لقمان تهران توزیع گردید.