تحویل ماسک به گرمخانه و مرکز ضایعات نخاعی ایران و مرکز کودکان کار

1400-11-23 11:12:52 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا ، تعداد 6000 عدد ماسک به گرمخانه و مرکز ضایعات نخاعی ایران و مرکز کودکان کار تحویل داده شد.