به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور ، در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا در قالب بسته های بهداشتی تعدادی ماسک و مواد ضد عفونی به مرکز نگهداری معلولین تحویل داده شد تا کمکی برای جلوگیری از همه گیری این ویروس باشد.