به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ 22 اسفند 98 از کارگاه تولید ماسک بازدید و شرایط تولید مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدید توسط حاج آقا فراهانی و آقای حمید فراهانی و آقای مستعلی پور و دوستانی از بسیج سپاه و…. صورت گرفت.

بنابر این بنا شد زمان شروع تولید ماسکهای مربوط به خیریه با حضور ما و آموزشهای بهداشتی جهت کنترل بهداشت محیط و پرسنل اقدام شود.

امروز یا فردا صبح پارچه خریداری شده به محل تولید حمل میگردد تا تولید به صورت رسمی شروع شود.

شرایط بسیار مطلوب و همچنین فضایی مناسب داشت.