به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یکی از خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور مبلغ 100 میلیون ریال را جهت کمک به پویش نذر ماسک اهدا نمودند.