به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، هر ماهه 2 نفر از خیرین محترم صنف تجهیزات پزشکی مبلغ 100 میلیون ریال را برای حمایت از نیازمندان مناطق محروم پاکدشت (خیریه پدر مهربان بقیع) به حساب مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی واریز مینمایند.