روشهای حمایت از مرکز نیکوکاری

مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور

شماره حساب

0110769749001 نزد بانک ملی ایران بنام صندوق امداد ولایت با درج شناسه 880579620

شماره شبا

ir800170000000110769749001 نزد بانک ملی ایران بنام صندوق امداد ولایت با درج شناسه 880579620

درج شناسه در روش اول و دوم الزامی است

شماره کارت

6037997950130782 نزد بانک ملی ایران بنام مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی