اعضاء هیئت مدیره

دکتر سیّد حسین لسان
دکتر سیّد حسین لسانرئیس هیئت مدیره
دکتر سیّد حسن اطیابی
دکتر سیّد حسن اطیابینائب رئیس هیئت مدیره
حاج حمیدرضا نوده فراهانی
حاج حمیدرضا نوده فراهانیمدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس محمداسماعیل ملکیان
مهندس محمداسماعیل ملکیانبازرس
حاج علی آقاکثیری
حاج علی آقاکثیری رئیس کمیته مددجویی
مهندس ابراهیم امیرآبادیان
مهندس ابراهیم امیرآبادیانعضو هیئت مدیره
دکتر ملیحه کیان فر
دکتر ملیحه کیان فرعضو هیئت مدیره
حاج آقا مستعلی پور
حاج آقا مستعلی پورعضو هیئت مدیره
مهندس عباس براتی
مهندس عباس براتیعضو هیئت مدیره
حاج آقا آب خضر
حاج آقا آب خضر خزانه دار
دکتر مرتضی علیمحمدی
دکتر مرتضی علیمحمدیعضو علی البدل
مهندس مریم قاسمی
مهندس مریم قاسمیعضو علی البدل
ابراهیم دانشمند
ابراهیم دانشمندبازرس علی البدل

تصاویر جلسات