اعضاء هیئت مدیره

دکتر سیّد حسین لسان
دکتر سیّد حسین لسانرئیس هیئت مدیره
دکتر ملیحه کیان فر
دکتر ملیحه کیان فرنائب رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا نوده فراهانی
حمیدرضا نوده فراهانیمدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتر سیّد حسن اطیابی
دکتر سیّد حسن اطیابیعضو هیئت مدیره
علی آقاکثیری
علی آقاکثیریعضو هیئت مدیره
عبدالله مستعلی پور
عبدالله مستعلی پورعضو هیئت مدیره
دکتر مرتضی علیمحمدی
دکتر مرتضی علیمحمدیعضو هیئت مدیره
مهندس مریم قاسمی
مهندس مریم قاسمیعضو هیئت مدیره
مهندس عباس براتی
مهندس عباس براتیعضو علی البدل هیئت مدیره
مصطفی وجدان دار
مصطفی وجدان دارعضو علی البدل هیئت مدیره
قاسم آب خضر
قاسم آب خضر خزانه دار
ابراهیم دانشمند
ابراهیم دانشمندبازرس
احد شهبندی
احد شهبندیبازرس علی البدل

تصاویر جلسات