فهرست اعضای محترم مجمع عمومی خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 ابوالحسنی جواد 33 حسینی هادی 65 فرید فیض
2 اسدیان محمد 34 حوری زاده رحمت الله 66 فیاض فرید
3 اسلامی پور محمد 35 خراسانی مهدی 67 قاسمی سرکار خانم مهندس
4 اطیابی دکتر سید حسن 36 خندابی جلیل حسنی 68 قاسمی مهندس علی
5 اطیابی مسعود 37 دانشمند ابراهیم 69 کلهر علی
6 امراللهی مهندس 38 داودی حسین 70 کیان فر ملیحه
7 امیرآبادیان ابراهیم 39 دباغی دکتر حسن 71 گودرزی علی
8 ایرجی علی 40 ذبیحی پرویز 72 لسان سیّد حسین
9 آب خضر قاسم 41 رزاقی مجید 73 محسنی مهدی
10 آقاکثیری احمد 42 رسولی دکتر 74 محقق ده آبادی محمد
11 آقاکثیری علی 43 رضوان رضا 75 محمّدزاده جلیل
12 آقاکثیری فضل الله 44 رضوانی حسین 76 محمّدی علیرضا
13 آقاکثیری محمد 45 روحی دکتر مجید 77 محمّدی محمد زمان
14 آقاکثیری نعمان 46 زعفرانچي مسعود 78 مرادی جناب دکتر
15 آئینه چی احمد 47 زندی مهندس ابراهیم 79 مرشدی محسن
16 آئینه چی مصطفی 48 سعیدلو دکتر جلیل 80 مستعلی پور عبدالله
17 براتی اکبر 49 سینایی راد رضا 81 مسلمی احمد
18 براتی عباس 50 شالچیلار علی 82 معظّمی مجتبی
19 براتی مقدم 51 شیرکوند مجید 83 ملکیان محمّد اسماعیل
20 برجیان منصور 52 صادق نژاد علی 84 منیری
21 بغدادی محمد رضا 53 صالحپور داود 85 مه دکتر عباس
22 بنایی محمد حسین 54 صانعی  ابوالفتح 86 موسوی علی
23 پوررشید اشکان 55 صمدزاده امیر رضا 87 موسی زاده رضا
24 تشکری دکتر 56 صولت عباس 88 میهن خواه دکتر سعید
25 جعفری (طب و پلیمر) 57 طالبی جاوید 89 نصيري فر حمید
26 چگینی مهندس 58 عالمی حمید 90 نوایی جواد
27 چیذری علیرضا 59 عباسی جواد 91 نوایی لواسانی احمد
28 حبیب نژاد علیرضا 60 علیمحمدی مرتضی 92 نوده فراهانی حمید رضا
29 حبیبی محسن 61 فاني مهدی 93 نوده فراهانی قاسم
30 حسن زاده بابک 62 فانی محسن 94 نوران فر محمود
31 حسنعلی علیرضا 63 فراهانی  محمد 95 هوشنگی وحید
32 حسینی سید مسعود 64 فرزانه حیدر (وحید) 96 یعقوب زاده عبدالرضا