سایر خدمات مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور

درخواست همکاری خیریه ها و سمن ها
مشاوره خرید و تأمین تجهیزات پزشکی
هماهنگی و ارجاع خدمات درمانی
تأمین تجهیزات مراکز
تأمین و اهداء تجهیزات به مددجویان
درخواست مفاهمه(اصلاح ذات البین)