تبریک به پزشکان سرزمینم

پزشکی شغل نیست.شاید نوعی دل دادن باشد به خوب بودن دیگران.
با اطمینان جانمان را در دست کسانی می گذاریم که هیچ قرابت خونی با ما ندارند، اما امین ترین امانت داران هستند.

جان بخشیدن به فرزندان مان را به دستان گرمشان می سپاریم، هر چه می گویند را به گوش جان می پذیریم، چون و چرا برایشان نمی آوریم.
گاهی مجبورند سخت ترین خبرها با غمی عمیق به ما بدهند مانند یک پدر، مادر، خواهر، برادر.
اما همیشه از جان مایه می گذارند تا خبر ها خوش باشند.
هرگز حالشان را نمی پرسیم اما تا بهشان می رسیم حالمان را می پرسند.
با روی گشاده، تماماً تلاش در آرامش مان دارند، واقعاً که سفید، رنگ برازنده ای برای این فرشتگان زمینی ست که ما با ارزش ترین داراییمان، زندگی مان را به آنها می‌سپاریم و پزشک خطابشان می‌کنیم.
اما شایسته تر است بگوییم امین جانمان.
روزشان خجسته، روح و جانشان سلامت که از هیچ کمکی برای خوب بودن حالمان و سلامتی دریغ نمی کنند.
آنان که روحشان با روحمان در قرابت است.

مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور