به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی ، بیمارستان شهید ولیان شهرستان الیگودرز در ارسال نامه ای از جناب آقای دکتر اطیابی به جهت دریافت اقلام بهداشتی تشکر و قدردانی نمود.

این بیمارستان در این نامه درخواست تعداد 20000 ماسک جراحی نموده است. همچنین قید شده است که ماسک ها جهت استفاده کانتر پذیرش بیمارستان کرونایی نیاز است.

ضمنا ریاست بیمارستان در این نامه از دریافت اقلام درخواستی که سابقا در اختیار آن بیمارستان قرار گرفته بود تقدیر و تشکر نمودند.