به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور ، در تاریخ 17/1/1399 طی نامه ای، ضرورت فعال بودن صنف را در این برهه حساس، برای مقابله با ویروس کرونا همچنین سرویس دادن به تجهیزات پزشکی، درمانی و بیمارستانی به ریاست محترم ستاد ملی پیشگیری از کرونا ارسال نمود.