به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی، برادر ارجمندمان جناب آقای صمدزاده بعنوان مشاور معاون درمان وزیر بهداشت در امور تأمین تجهیزات پزشکی با جلب مشارکت خیرین در دوره بحرانی بیماری کووید – 19 منصوب شدند.