به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعدادی ماسک میان کارگران فصلی توسط خانم موگویی در جنوب تهران پخش گردید.