خانه/اخبار/تأمین هزینه خرید یکدستگاه اکوکاردیوگرافی جهت مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی ره

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 110 میلیون ریال توسط یکی از اعضای نیکوکار هیئت امنای مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی در جهت تأمین هزینه خرید یکدستگاه اکوکاردیوگرافی برای مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی ره اهدا گردید.

1401-3-10 11:17:37 +00:00