خانه/اخبار/تأمین هزینه خرید یکدستگاه اکوکاردیوگرافی برای مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی ره

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 150 میلیون ریال توسط 4 نفر از اعضای مجمع خیرین در جهت تأمین هزینه خرید یکدستگاه اکوکاردیوگرافی برای مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی ره اهدا گردید.

1400-11-19 04:37:37 +00:00