به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور؛فاتحی نژاد مشاور معاون اجتماعی وزیر کشور و دکتر احمدی مدیر نظارت و بازرسی انجمن های دوستی سازمانهای غیر دولتی روز سه شنبه مورخ 4 شهریور از دفتر خیریه بازدید کرده و طی نشستی صمیمانه در جریان اساس نامه، اهداف و اقداماتی که این مجمع تا به حال انجام داده قرار گرفتند

طی این نشست حمید رضا نوده فراهانی مدیر عامل مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور با ارائه گزارشات به تشریح اهداف ایجاد خیریه و اقدامات خیرین از زوایای مختلف پرداخته و به پروژه های انجام شده ودر حال اجرا از جمله پویش نذر ماسک در ایام عزاداری محرم نیز اشاره کرده و با بیان ظرفیتهای بالای تخصصی خیرین توانمند این صنف به همکاری و استفاده از مشاوره و رهنمود های هر چه بیشتر با معاونت اجتماعی وزارت کشور تاکید کرد .

در ادامه جلسه فاتحی نژاد با بیان تخصصی بودن این خیریه و شرایط خاص موجود و شیوع بیماری کرونا در سرعت بخشیدن به اهداف و کارهای در دست اقدام و استفاده ازتوانمندیهاو ظرفیتهای موجود در این خیریه پرداخته و حمایت خود را دراین مسیرو تسهیل امور مربوطه عنوان کرد .

طی این بازدید فیلم کوتاهی از عملکرد مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور اکران گردید که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت .