به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، به منظور مشارکت در تجهیز پروژه کلینیک ویژه مرکز طبی کودکان، اعضاي مجمع خیرین تجهيزات پزشكي از پروژه کلینیک ویژه بازدید کردند.