به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 470 میلیون ریال جهت تجهیز مرکز طبی کودکان توسط اعضای هیئت امنای مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی به حساب مرکز نیکوکاری مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی واریز گردید.

مبالغ اهدا شده در 4 فقره واریز گردیده که به شرح زیر می باشد:

اهدای 200 میلیون ریال توسط یکی از اعضای هیئت امناء

اهدای 50 میلیون ریال توسط یکی از اعضای هیئت امناء

اهدای 20 میلیون ریال توسط یکی از اعضای هیئت امناء

اهدای 200 میلیون ریال توسط یکی از اعضای هیئت امناء