به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، جناب آقای لسان مبلغ 50 میلیون تومان برای مبارزه با ویروس کرونا به به مرکز نیکوکاری خیرین تجهیزات پزشکی اهدا کردند