به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 2500 اکستشن تیوپ و تعداد 2000 عدد ماسک توسط مجمع خیرین تجهیزات پزشکی به بیمارستان مرکز طبی کودکان اهدا گردید.

 تصویر نامه دریافت اقلام توسط بیمارستان مرکز طبی کودکان