خانه/اخبار/اهداء 220 میلیون ریال جهت آزادی زندانیان معسر

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور،با حمایت عزيزان نیک اندیش صنف در جهت تأمین مبالغ مربوط به آزادی زندانی معسر،مبلغ دویست و بیست میلیون ریال به حساب مجمع خیرین واریز شده است.

1400-11-19 08:25:59 +00:00