خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء ماسک و مایع ضد عفونی به مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 4450 عدد ماسک و 40 عدد محلول ضد عفونی کننده 250 میلی گرمی به مرکز طبی کودکان تحویل گردید.

از همکار عزیزمان جناب آقای رضا سینایی بابت این مهرورزی تشکر میکنیم.

1400-11-25 08:39:09 +00:00