خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء دستکش جراحی به بیمارستان فرهنگ

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 600 جفت دستکش جراحی بدون پودر به بیمارستان فرهنگ اهدا گردید.

1400-11-25 08:37:01 +00:00