به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با مراجعه به مرکز حضرت ابوالفضل (مرکز پسرانه ایتام) به 30 نفر از اعضای آن مرکز بسته بهداشتی اهدا گردید.