خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء اسپری الکل ضد عفونی دست

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 500 عدد اسپری الکل ضد عفونی دست، توسط نیکوکار عزیزمان جناب آقای علوی موسوی به مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی تحویل گردید.

1400-11-25 08:44:27 +00:00