مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی کشور به عنوان یک سازمان مردم نهاد می باشد و کلیه فعالیت های آن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع تجهیزات پزشکی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، فعالیت می نماید و مطابق اساسنامه مربوطه اداره می شود.

ستاد اصلی مرکز نیکوکاری در تهران بوده و مصمم هستیم در تمامی استانها و تعدادی از شهرستانها شعبه فرعی داشته و در برخی از شهرستانها دفتر نمایندگی ایجاد نمائیم.

محدوده فعالیت مرکز نیکوکاری در سطح ملی است و ارکان آن عبارتند از :
1-مجمع عمومی
2-هیئت مدیره
3-بازرس

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .

هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه مربوطه قرار دارد. هیئت مدیره متشکل از 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد و برای مدت 2 سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد اعضای این هیئت برای دوره های بعدی بلامانع است.

مرکز دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که با رأی کتبی مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می گردند .